HENGYI EV zarýad beriji kabel görnüşi 2 IEC62196 EVSE elektrik awtoulag ulaglary zawodyna zarýad bermek üçin programma belligi

Gysga düşündiriş:

Dark Horse AC elektrik awtoulag zarýad berijisi 7KW ajaýyp dizaýnda.IEC 61851, 7KW, 220V, 32A, wilka we oýunlar / RFID karta ygtyýarnama / APP ýaly goşmaça 3 funksiýa, öý zarýady üçin gaty amatly edýär.Iň oňat 7KW EV zarýad berijimiziň ýokary öndürijilikli zarýad beriş dolandyryş tagtasy, elektrik ulagy zarýad bermegiň ähli görnüşlerine laýyk gelýär.Syzdyryjy gorag, A 30mA AC (bir faza) görnüşine täzeläň we IP65 suw geçirmeýän we UV gorag ABS korpusy ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün edýär.Müşderilere hil, howpsuzlyk we amatly zarýad bermek tejribesi berýär.


 • Giriş naprýa: eniýesi:220V
 • Quygylyk:45-65Hz
 • Kuwwat derejesi:7 KW
 • Ölçegiň takyklygy:OBM 1.0
 • Çykyş naprýa: eniýesi:AC220 ± 20%
 • Çykyş akymy:32A
 • Garaşma güýji:3KW
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Dark Horse AC elektrik awtoulag zarýad berijisi 7KW ajaýyp dizaýnda.IEC 61851, 7KW, 220V, 32A, wilka we oýunlar / RFID karta ygtyýarnama / APP ýaly goşmaça 3 funksiýa, öý zarýady üçin gaty amatly edýär.Iň oňat 7KW EV zarýad berijimiziň ýokary öndürijilikli zarýad beriş dolandyryş tagtasy, elektrik ulagy zarýad bermegiň ähli görnüşlerine laýyk gelýär.Syzdyryjy gorag, A 30mA AC (bir faza) görnüşine täzeläň we IP65 suw geçirmeýän we UV gorag ABS korpusy ygtybarlylygy we howpsuzlygy üpjün edýär.Müşderilere hil, howpsuzlyk we amatly zarýad bermek tejribesi berýär.

  TheAPP & RFID funksiýasyEV zarýad beriji 32A IEC 61851 220V, gara we ak reňkdäki reňkler, ýöriteleşdirilen örtük reňkleri we has uly sargytlar üçin zarýad beriş simleriniň uzynlygy.Howpsuzlygy göz öňünde tutup döredilen IEC 61851 bilen gabat gelýän, zarýad berlende enjamy we awtoulagy ýapmak üçin 8 sany howpsuzlyk çäresi jemlenen, häzirki tok, aşa naprýa andeniýe we ýokary temperatura meselelerini goramak mehanizmleri bar.Korpus ABS PC sanjym galyplaryndan ýasalyp, UL94V_0 ýangyna eýe.Esasy tagtanyň faktorlary ygtybarly hil bilen belli öndürijilere berilýär.Esasy dolandyryş MCU pes energiýa sarp etmegi, ýokary öndürijilik we ýokary integrasiýa bilen häsiýetlendirilýär.Işleýiş temperaturasy-40°C-85°C, agyr iş meýdanyna gabat gelip bilýän C.Daşky örtük, eroziýa we pes temperatura çydamly ýokary hilli kabelden ýasalýar, şonuň üçin zarýad beriş simleri pes temperatura sebäpli gatylaşmaz we enjamyň kadaly işlemegine kömek eder.Gurmak aňsat, giriş setiri üçin gaty simleri ulanmak maslahat berilýär.Zarýad beriş enjamynyň gurnama beýikligi ýerden takmynan 1,5 M uzaklykda.ev zarýad beriş setirini saklamak üçin çeňňek goşulýar.

   

  Aýratynlyklary:

  Programma esasly gözegçilik we zarýad beriş sessiýalaryna gözegçilik

  Hakyky zarýad beriş maglumatlary we analitika

  Ulanyjyny tanamak we giriş gözegçiligi

  Üçünji tarap platformalary bilen integrasiýa (mysal üçin akylly öý enjamlary, flot dolandyryş ulgamlary)

  Özbaşdak marka we başlangyç ekrany (MOQ 100)

  Özbaşdak düzülip bilnerRFID kart dizaýny(MOQ 100)0)

   

  Birnäçe gorag Howpsuz ulanylmagyny üpjün ediň - Howpsuzlyk hemişe birinji ýerde durýar.EV awtoulag zarýad berijimiz, yşyk-diodly üýtgeýän yşyk ýygylygynda görkezilişi ýaly ýyldyrymdan, tokdan syzmakdan, aşa köp, aşa yssydan, naprýa .eniýeden we aşa naprýa .eniýeden goraýar.Awtoulagyňyza zeper ýeten ýagdaýynda haýsydyr bir adatdan daşary ýagdaý ýüze çyksa, awtomatiki usulda öçer.

  Ameangyn öçüriji material - awariýalaryň öňüni almak üçin ýangyna garşy materiallary ulanyp, ýanmaga garşy

  HIGHokary hil - hyzmat möhletini uzaldýan CE sertifikaty, içerki akylly çip awtoulagyňyzy we zynjyryňyzy goraýar, ony ynam bilen ulanyp bilersiňiz.

  UNIVERSAL - Zarýad beriji IEC 61851 laýyk we gibrid / plugin elektrik ulaglaryna zarýad bermäge ukyply.

  Daşarda ýa-da içerde ulanmak üçin howa geçirmeýän - Suw geçirmeýän IP65. Göçme zarýad berijini öýüňiziň içinde we daşynda islendik ýere ýerleşdiriň we göçüriň.

  Ygtybarly we ygtybarly - Zarýad berijilerimizde aşa tok goragy, aşa woltly gorag, woltdan pes gorag, syzmakdan goramak, aşa gyzmakdan goramak bar.

  Professional müşderi hyzmaty - HENGYI-iň müşderi hyzmat topary tehniki goldaw we 12 aýlyk kepillik berýär.Eger doly kanagatlanmasaňyz, bize ýüz tutuň we biz siziň üçin çözeris!

  Akylly APP Dolandyryş-Zarýad berijiňize gözegçilik etmek we zarýad beriş wagtlaryny dolandyrmak, uzakda zarýad bermegi meýilleşdirmek we iň ýokary elektrik togundan peýdalanmak üçin zarýadyňyzy optimallaşdyrmak üçin EV Smart Charger APP ulanyň.Bluetooth açyk, Wi-Fi birikmesi we Ethernet girişi, awtomatiki usulda (OTA) uzakdaky programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri sizi zerur wagtlarda baglanyşdyrýandygyna göz ýetiriň.

  RFID kartlary * 2- Withanyňyz bilen göteriň: RFID kartoçkalary gaty ýeňil we gapjyklara we jübülere aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilner.Zarýad bermäge has çalt we aňsat.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gurluşyň daşky görnüşi

  Ölçegi

  350 (H) × 240 (W) × 95 (D) mm

  Ulanyjy interfeýsi

  Görkeziji yşyk

  Gurnama usuly

  Diwara gurlan görnüş / poluň görnüşi gurmak

  Sim usuly

  Aşakdan giriň we çykyň

  Kabeliň uzynlygy

  5M (16.4FT) standart, 7.5m / 10m ýa-da düzülip bilinýän beýleki ululyk

  Agram

  8.0kg (zarýad beriş ýaragyny goşmak bilen)

  Elektrik spesifikasiýasy

  Giriş naprýa .eniýesi

  220V

  Quygylyk

  45-65Hz

  Kuwwat derejesi

  7 KW

  Ölçegiň takyklygy

  OBM 1.0

  Çykyş naprýa .eniýesi

  AC220 ± 20%

  Çykyş toky

  32A

  Garaşma güýji

  3KW

  Funksiýa

  Görkeziji yşyk

  Hawa

  Ekran

  NO

  Gorag

  Dizaýn standarty

  IEC 61851

  Gorag

  Artykmaç woltdan goramak, wolt woltdan goramak, aşa ýükden goramak, gysga zynjyry goramak, ýer goragy, temperaturany goramak, ýyldyrymdan goramak, A 30mA syzmakdan goramak

  Işleýiş gurşawy

  Iş temperaturasy

  -40- + 65 ℃

  Işleýän çyglylyk

  5% -95% kondensasiýa ýok

  Iş belentligi

  0003000m

  IP derejesi

  ≥IP65

  Sowadyş tertibi

  Tebigy sowatma

  Ulanylýar

  Oorapyk / açyk conduct Geçiriji tozan ýok, poslaýjy gaz ýok, partlaýjy gaz ýok, güýçli yrgyldy ýok

  Specialörite gorag

  UV garşylygy

  MTBF

  ≥100000H

  Meýletin

  Gurnama bölekleri

  Sütün sütüni (sazlaň)

  Aragatnaşyk interfeýsi

  WIFI☑ / 4G □ / LAN □ / OCPP1.6 □

  RFID

  2 ulanyjy kartoçkasy

  Syzmakdan goramak

  A 30mA AC + 6mA DC Type üç faza Type görnüşine täzeläň

  Öý ýüküniň deňagramlylygy

  DLB (sazlaň)

  Soket rozetkasy

  Zarýad beriş kabelini rozetka üýtgediň (SAE standartyny goldamaýar)

  Haryt aýratynlyklary

  APP☑

   

   

  EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-8 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-9 EV-zarýad beriji-32A-1Paz-T2-10 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-11 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-12 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-13 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-14 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-15 EV-güýçlendiriji-32A-1Paza-T2-16 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-17 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-18 EV-zarýad beriji-32A-1Paza-T2-19

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler